Algemene voorwaarden

 

Hondenschool Lingewaard is gevestigd te Ressen aan de Hoeksehofstraat 2A en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer 09097795.

Artikel 1: begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
2. De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

Artikel 2: Inschrijving cursus
1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. Mondelinge aanmelding geschiedt en is bindend wanneer de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus onder het vermelden van de hondenschool welke volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondeling bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
4. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus.
6. De cursist voldoet de cursusgelden door overmaking van het cursusgeld minimaal 5 dagen vooraf aan de cursus, dan wel door contante betaling bij de eerste les.
7. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
8. Alle kosten welke door de hondenschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.


Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus
1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
2. Indien een cursist minderjarig is,
a. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is, met uitzondering van de kindercursus.
b. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist ouder dan 16 jaar is. In overleg met de hondenschool dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen – aanwezig te zijn.
3. Puppytraining:
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor de puppytraining wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, tussen de leeftijd van 8 weken en 16 weken is.
4. Gehoorzaamheid
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor de cursus vervolg opleiding gehoorzaamheid wanneer er een positief advies is van de hondenschool deel te nemen aan deze cursus.
5. Behendigheid:
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus behendigheid wanneer de hond waarmee deel wil worden genomen aan de cursus, boven de leeftijd van 12 maanden is indien het een hond van formaat small of medium betreft. Voor een hond van formaat large geldt een minimum leeftijd van 15 maanden. Bij de indeling van formaat wordt uitgegaan van de reglementering van de behendigheidswedstrijden georganiseerd onder de auspiciën van de Raad van Beheer.
b. In overleg met de hondenschool kan worden afgesproken de eerste drie lessen van een cursus behendigheid te laten gelden als proeflessen. Indien de cursist tijdens of na afloop van de 3e les niet door wil gaan, kan deze afzien van verdere deelname.
c. Indien de hondenschool op enig moment van mening is dat behendigheid geen juiste keuze is, op grond van gedrag dan wel gezondheid van de hond, kan de hondenschool de hond uitsluiten van verdere deelname.
d. Indien de situatie in artikel 3, lid 5, sub b of c van toepassing is, zal het cursusgeld – met uitzondering van de genoten lessen – geretourneerd worden.
6. Inenting
a. De cursist komt eerst in aanmerking voor een cursus gehoorzaamheid of behendigheid wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inenting.
b. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
7. Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt tijdens de cursus of activiteit, is het de hond wel toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode, met uitzondering van de “hoogtijdagen”. Er vindt geen restitutie van cursusgelden plaats voor de gemiste lessen.
8. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
9. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 3.7 en 3.8 worden afgeweken.

Artikel 4: Annulering door de hondenschool
1. Een cursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig voordat doorgang plaatsvindt. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan deze er van uit gaan dat deze doorgang vindt.
2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
3. Bij annulering van een cursus doet de hondenschool een vervangend aanbod. Het is de cursist vrij dit aanbod af te slaan.
4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod afslaat is de hondenschool verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te retourneren. Er wordt geen rente vergoed.
5. Annulering van een les (deel van een cursus) kan zonder tegenprestatie geschieden door de hondenschool indien het niet meer lessen betreft dan 25% van de cursus.
Artikel 5: Annulering door de cursist
1. Indien een cursist de cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan de hondenschool verschuldigd.
• bij annulering langer dan 3 weken voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd;
• bij annulering tussen 3 en 1 week voor aanvang van de cursus: 50% van de cursusgelden;
• bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: 100% van de cursusgelden.
2. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 5.1 worden afgeweken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool
1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de hondenschool ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist
1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
2. De hondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A.verzekering.
3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 8: geschillen
1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.
 

Meer Nieuws